Wie zijn wij?

Minicamping & Kloostertuin Werendijke zet zich in om u optimale gastvrijheid en een geweldige vakantie te bezorgen. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder KvK nummer 20140528 en gevestigd aan Werendijke 12 te Zoutelande. Meer informatie over ons kunt u vinden op onze website www.werendijke.nl en uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen op ons algemene mailadres info@werendijke.nl. Telefonisch zijn wij voor u bereikbaar op nummer +31 6 13269704

Welke gegevens verzamelen wij van u en waarom?

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk door ons verwerkt om u optimale gastvrijheid en daarmee een fijne vakantie te kunnen bieden binnen de accommodaties die wij hebben. Wij bouwen graag een duurzame relatie met u op, zodat wij u ook in de toekomst van dienst kunnen zijn en u wellicht aanbiedingen kunnen doen, die voor u interessant zijn, op basis van de door u in het verleden bij ons betrokken diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoons- gegevens die wij voor u verwerken: 

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Boekingsgegevens;
 • Specifieke wensen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij van u verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders en/of voogd en wij die toestemming verkrijgen. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten  van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden, zonder ouderlijke toestemming. Wanneer u er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@werendijke.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Marketing, optimalisering dienstverlening, website en gegevens van derden

Gebruik van onze website:

Wanneer u gebruik maakt van onze website, worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder de datum en het tijdstip van uw bezoek en de gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze informatie voor een normaal beheer van onze website en om de functionaliteiten daarvan te verbeteren. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze website. Wij zijn wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van onze website, zoals het aantal bezoekers, welke pagina’s het meeste worden bezocht en wat de drukke uren zijn waarop onze website wordt bezocht.

Google Analytics:

Om inzicht te kunnen krijgen in het gebruik, de functionaliteit en in de statistieken van onze website, maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics. De informatie die wij op deze wijze verzamelen, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd (dus zonder het IP adres van uw computer) en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Op de web -site van www.google-analytics.com treft u het door hen gehanteerde privacy beleid aan. Met Google Analytics verzamelen wij  onder andere de volgende data:

 • Het aantal unieke bezoekers;
 • Hoe vaak gebruikers onze website bezoeken;
 • Welke pagina’s gebruikers van onze website bekijken;
 • Hoe lang bepaalde gebruikers een pagina bekijken;
 • Bij welke pagina’s gebruikers de website weer verlaten.

Google Analytics kan deze informatie aan derden verstrekken, indien Google Analytics daartoe wettelijk verplicht wordt of voor zover derden de informatie namens Google Analytics verwerken. Wij hebben hierop geen invloed. Wij hebben Google Analytics geen toestemming gegeven om de via onze website verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten dan is afgesproken tussen ons bedrijf en Google Analytics.

Cookies:

Wanneer u de website van ons bedrijf bezoekt, maken wij gebruik van cookies en andere technologieën. Wij maken geen gebruik van gepersonifieerde cookies, uitsluitend van technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens van derden:

Wanneer wij uw gegevens niet rechtstreeks van u zelf ontvangen, maar van een andere partij, bijvoorbeeld wanneer u een boeking bij ons maakt via een reserveringssysteem waarmee wij samenwerken, dan verkrijgen wij uw gegevens via deze samenwerkende partner. Op deze manier kunnen wij uw boeking registreren en afhandelen. Ook vragen en/of wijzigingen met betrekking tot uw boeking of verblijf kunnen door onze samenwerkende partners aan ons worden doorgegeven. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, stellen wij u op de hoogte van de ontvangst van uw gegevens. Alle informatie die wij van derden ontvangen, kunnen wij combineren met de informatie die door u is verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt bij het maken van een boeking. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons bedrijf. Wanneer u de door ons gevraagde persoonsgegevens niet aan ons vertrekt, kunt u geen gebruik maken van onze diensten en deze niet bij ons afnemen. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het boeken van uw reservering;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven en/of aanbiedingen;
 • Om u te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Meer in het algemeen, om onze dienstverlening en onze gastvrijheid voor u te kunnen optimaliseren.

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de wettelijke vereisten zoals die zijn neergelegd in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dan ook altijd een juridische grondslag aan te wijzen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Voor de verwerking -waaronder het bewaren- van uw persoonsgegevens in het kader van het verbeteren van onze dienstverlening, marketingactiviteiten en onze contactmomenten met u bestaat een gerechtvaardigd organisatiebelang van ons bedrijf. Hierbij hebben wij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen uw belangen en die van onze organisatie. Het verwerken en daarmee ook het bewaren van een aantal van uw persoonsgegevens is bovendien noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij zijn wettelijk verplicht om een aantal van uw persoonsgegevens te registreren in het nachtregister in verband met uw veiligheid. Wanneer wij meer persoonsgegevens van u nodig mochten hebben, dan vragen wij uw expliciete toestemming daarvoor.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Gemeenten ivm. nachtregister:

Wij zijn verplicht om uw naam, woonplaats, aankomst- en vertrekdatum te registreren in het nachtregister. De Gemeente Veere, waar Zoutelande onder valt, kan ons vragen om de persoonsgegevens uit het nachtregister aan hen te verstrekken.

Gemeenten en belastingdienst ivm. toeristenbelasting:

In verband met de verplichte aangifte toeristenbelasting verstrekken wij tevens ieder jaar aan de Gemeente Veere uw postcode, woonplaats, geboortedatum, gezinssamenstelling, aankomstdatum en vertrekdatum.

IT – leveranciers en andere door ons ingeschakelde dienstverleners:

Voor het beheer van onze ict-systemen en voor het leveren van onze diensten maken wij gebruik van de diensten van derden, zoals IT – leveranciers en computerspecialisten. Ook maken wij verplicht wettelijk gebruik van de diensten van een of meerdere accountants, voor het opstellen van een jaarrekening en voor de controle op onze financiële boekhouding. Wij zien er op toe, dat deze derden, die door ons worden ingeschakeld, op een juiste manier omgaan met uw persoonsgegevens, indien en voor zover zij deze kunnen inzien. Met derden die wij inschakelen en die mogelijk toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten om uw privacy daarmee te versterken.

Cookies:

Gegevens die via cookies op onze website worden verzameld, kunnen worden gedeeld met partijen die deze cookies plaatsen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen die zijn opgenomen in deze privacy verklaring, tenzij wij uw uitdrukkelijke en aantoonbare toestemming hebben verkregen om uw gegevens langer te mogen bewaren (bijvoorbeeld om voor u onze dienstverlening te kunnen verbeteren) en tenzij er een wettelijke bepaling is, waardoor wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde kennisneming van uw persoonsgegevens. Daarbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, zodat we een passend beveiligingsniveau aan u kunnen garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengt. Ons beleid is er op gericht, dat alleen die medewerkers van ons bedrijf toegang hebben tot uw persoonsgegevens, die de toegang ook daadwerkelijk nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Met alle medewerkers van ons bedrijf is ter versterking van uw privacy geheimhouding overeengekomen en is een individuele privacyverklaring met hen vastgelegd.

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen, beperken of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in het bezit hebben, bijvoorbeeld in ons computerbestand, naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie of bedrijf, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@werendijke.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (dat is de Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel als mogelijk is, maar uiterlijk binnen zes weken.

Klachten

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. U kunt ons dit laten weten door ons een e-mailbericht te sturen naar info@werendijke.nl of ons een brief te sturen naar ons adres, Werendijke 12, 4374 SL in Zoutelande. Wij zijn tevens telefonisch bereikbaar op +31 6 13269704. Wij zullen onze uiterste best doen, om uw klacht te verhelpen.

U heeft ook het recht, om uw klacht neer te leggen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dat doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons of via het volgende adres van de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ  DEN HAAG
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Telefoon: 0900 – 2001 2010
Trefwoord: AVG